• Cik izmaksā projekts?

  Projekta izmaksas nosaka individuāli. 

 • Cik ātri var izstrādāt projektu?

  Projekta izstrādāšanas termiņš no sākuma līdz saskaņošanai Būvvaldē ir 3+ mēneši. Rīgas administratīvajā teritorijā 6+ mēneši.

 • Ko nosaka likums, ja dzīvokļa pārplānošana ir veikta bez projekta?

  Ja pārplānošanas darbi ir veikti bez būvniecības dokumentācijas, tad var tikt ierosināta administratīvā pārkāpuma lietvedība, kā arī pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (152. panta pirmā daļa), tiek uzlikts naudas sods. Soda apmēri fiziskām un juridiskām personām atšķiras 70 - 700EUR (fiziskas personas), juridiskas personas 280-4300Eur. Kā arī kamēr sekas nav novērstas, objektam var tikt palielināts nekustamā īpašuma nodoklis vai piemērota piespiedu nauda.

 • Kas ir jādara, lai veiktu dzīvokļa pārplānošanu?

  1. Nepieciešams atsūtīt inventarizācijas lietas kopiju;

  2. Nepieciešams sastādīt dzīvokļa skici – plānu ar plānotajām izmaiņām.

  Izvērsta atbilde:

  Pirms uzsākt dzīvokļa pārplānošanu, ir jāpievērš uzmanība ļoti būtiskai lietai, vai tiks skartas nesošās sienas. Ja nesošās sienas netiks skartas, tad šis process ir vienkāršāks, tad Būvvaldē ir nepieciešams iesniegt un saskaņot Paziņojumu par būvniecību. Šī procedūra ir sarežģītāka, ja tomēr ir vēlme pārplānot dzīvokli ar iejaukšanos nesošo sienu konstrukcijās. Tādā gadījumā ir jāsaņem būvatļauja un jāizstrādā būvprojekts, kā arī nepieciešams iegūt parakstus 2/3 no mājas dzīvokļu īpašniekiem un 100 % dzīvokļu īpašnieku balsu, ja māja ir kopīpašums un nav lietošanas kārtības līguma. Par to, vai siena ir nesošā vai nenesošā, ir iespējams noskaidrot pie sertificēta arhitekta, būvkonstruktora vai būvvaldē.

 • Kā noskaidrot, vai konkrētajā zemes īpašumā drīkst būvēt māju?

  1. saņemt konsultāciju pašvaldībā / būvvaldē;

  2. internetā / pašvaldības mājas lapā publicēta visa novada karte, kurā ir atzīmēts katra zemes gabala lietošanas veids;

  3. iespējama zemes lietošanas veida maiņa => jāgriežas pašvaldībā.

  Visvienkāršākais ir doties uz pašvaldību/būvvaldi un saņemt konsultāciju klātienē. Protams, internetā ir atrodami katra Latvijas novada detālplānojumi, kuros būtu redzams kāda ir paredzētā konkrētās teritorijas apbūve. Kā arī ir iespēja mainīt zemes lietošanas veidu, bet par šo informāciju jādodas uz pašvaldību/būvvaldi.

 • Vai uz viena zemes gabala var būvēt divas vai vairāk dzīvojamās mājas?

  Parasti nē, ja zemes lietošanas veids vai detālplānojums nenosaka savādāk. Visbiežāk šādos gadījumos otra ēka jādefinē kā saimniecības ēka (pirts, garāža, u.c.). Ja zemes gabals ir pietiekoši liels, to var sadalīt atsevišķos gabalos un tad būvēt.

 • Cik ātri var iegūt būvatļauju ar būvdarbu uzsākšanu?

  Būvatļauju ar būvdarbu uzsākšanu Rīgas rajonā var iegūt aptuveni pēc 3+ mēnešiem (atkarīgs no būvvaldes un arhitekta / biroja noslogotības). Rīgā būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanu reālie termiņi 6+ mēneši. Saskaņā ar Būvniecības likuma 12. panta ceturtās daļas 1. punktu un 14. panta trešās daļas 1. punktu, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā, būvvalde viena mēneša laikā lemj par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres apspriešanu, kā arī projektēšanas nosacījumu izpildei vajadzīgas apmēram 2 nedēļas

 • Uz cik ilgu laiku izdod būvatļauju būvdarbiem?

  Būvatļauju būvdarbiem izdod uz apdrošināšanas polises periodu. Vismaz 1 gads. Ar iespēju pagarināt, maksimāli līdz 8 gadiem.

 • Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka projektā ir kļūda, kā tas tiek risināts?

  Mūsu projektēšanas uzņēmums pats atrisina un novērš projekta nepilnības pēc iespējas īsākos termiņos.

 • Atkāpes no projekta, kādas tam var būt sekas?

  Pirms veikt izmaiņas būvprojektā vēlams, kā arī labāk būtu konsultēties ar projekta autoru, būvspeciālistu par veicamām izmaiņām. Jāatceras, ka ne visas atkāpes var saskaņot.

 • Vai jūsu uzņēmumā ir iespēja iegādāties gatavos projektus?

  Gatavie projekti ir atrodami sadaļā – PROJEKTI.

  https://smeko.webfrog.eu/projekti/dzivojamas-ekas

 • Kas notiek, ja ēku nenodod ekspluatācijā?

  Maksimālais būvdarbu termiņš ir 8 gadi, par būves izmantošanu pirms tā nodota ekspluatācijā var tikt piemērots administratīvais sods. Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (152. panta pirmā daļa), tiek uzlikts naudas sods. Ja tiek pārsniegts būvdarbu termiņš, tad pašvaldība var paaugstināt NĪN (nekustamā īpašuma nodoklis), ja šādu punktu noteikumos paredzējusi pašvaldība. 3% NĪN likmi apliek līdz sekas tiek novērstas. Līdz ar to nodokļa maksa ir šāda: 0,2% =>3%.